Hệ thống bơm nhiệt

  • BOSCH CLIMATE 7000 WATER / GEOTHERMAL SOURCE HEAT...
    Xem và liên hệ

    • Cung cấp nhiệt sưỡi, làm lạnh và nước nóng
    • Hiệu quả làm việc cao: hiệu suất cao, vận hành ổn định

    • Cung cấp nhiệt sưỡi, làm lạnh và nước nóng • Hiệu quả làm việc cao: hiệu suất cao, vận hành ổn định