Van cân bằng

Van cân bằng

  • V4-BLC-GP16 (Van cân bằng)
    Xem và liên hệ

    Ngoài việc lựa chọn đúng loại van cũng cần điều chỉnh trong các hệ thống riêng biệt, và trong một số trường hợp, như DIN 18 830, VOB part C the các yêu cầu bởi tiêu chuẩn toàn cầu. Những yêu cầu này có thể được đáp ứng bởi V4 kombi . V4 kombi cũng có đầy đủ chức năng tắt, đặt trước và đo.

    Ngoài việc lựa chọn đúng loại van cũng cần điều chỉnh trong các hệ thống riêng biệt, và trong một số trường hợp, như DIN 18 830, VOB part C the các yêu...